Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

BESIX Group volgt de Belgische aanbevelingen inzake BESIX Group in 2016 governance voor niet-beursgenoteerde bedrijven (‘Code Buysse II’). De groep beschikt over structuren en regels om een doeltreffende BESIX Group in 2016 governance, risicomanagement en controle in elk bedrijf van de Groep en binnen de organisatie als een geheel te verzekeren. 

De Raad van Bestuur, die wordt bijgestaan door adviescomités, speelt een hoofdrol bij het afbakenen, toezicht houden en controleren van deze structuren en regels, en staat borg voor het dagelijkse operationeel en financieel management van de Groep en haar entiteiten door de Chief Executive Officer en het senior management.

De Raad heeft met drie externe bestuursleden een evenwichtige samenstelling, wat voor autoriteit, expertise en onafhankelijkheid zorgt. Bovendien kunnen de functies van Voorzitter en Chief Executive Officer niet door dezelfde persoon worden uitgeoefend. De Raad van Bestuur neemt pas een beslissing na uitvoerig overleg en consultatie, en haar werking wordt regelmatig geëvalueerd, onder andere in het licht van de heersende aandeelhoudersregelingen.

Baron Philippe Vlerick
Voorzitter
Johan BEERLANDT
Uitvoerend vice-voorzitter Permanent vertegenwoordiger van Bevafin bvba
Frédéric de SCHREVEL
Director Permanent vertegenwoordiger van Arthepa bvba
Osama BISHAI
Bestuurder
Wouter DE GEEST
Bestuurder
Jérôme GUIRAUD
Bestuurder
Paddy PADMANATHAN
Bestuurder
Philippe QUOILIN
Bestuurder Permanent vertegenwoordiger van Philippe Quoilin bvba
Etienne Schneider
Bestuurder Permanent vertegenwoordiger van Beta Aquarii srl
Ihab MEHAWED
Bestuurder

Auditcomité

Het Auditcomité controleert de opstelling van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen, de tussentijdse financiële rapporten en de relaties met de commissaris. Het Comité werkt nauw samen met vertegenwoordigers van het senior management en houdt toezicht op de interne controle- en risicomanagementsystemen, de voornaamste risico’s die samenhangen met de activiteiten van de Groep en haar entiteiten. Het functioneert conform zijn handvest.

Baron Philippe Vlerick
Voorzitter
Johan BEERLANDT
Uitvoerend vice-voorzitter Permanent vertegenwoordiger van Bevafin bvba
Wouter DE GEEST
Bestuurder
Ihab MEHAWED
Bestuurder
Etienne Schneider
Bestuurder Permanent vertegenwoordiger van Beta Aquarii srl

Remuneratie- en Benoemingscomité

Het Remuneratie- en Benoemingscomité evalueert de prestaties van het senior management, ziet toe op de HR-strategieën van de Groep en haar entiteiten en heeft in het bijzonder aandacht voor opvolgingsmanagement.

Johan Beerlandt
Permanent vertegenwoordiger van Bevafin bvba
Baron Philippe Vlerick
Voorzitter
Osama BISHAI
Bestuurder

Ere-leden

Baron Jean Stéphenne
Ere-voorzitter
Ridder Luc Vandewalle
Ere-directeur