(Sector) Initiatieven

BESIX heeft de ambitie om een toonaangevende en innovatieve rol te spelen op het vlak van de vermindering van de milieu-impact van de bouwsector. Binnen BESIX Group engageren BESIX en zijn filialen en dochterondernemingen hebben zich verbonden tot een aantal programma's en/of initiatieven om de CO2-uitstoot te verminderen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

De volledige lijst van (sector)initiatieven vindt u op de volgende link.

In oktober 2020 zette BESIX Group zijn schouders onder de Belgian Alliance for Climate Action: een nieuwe, Belgische alliantie met ambitieuze klimaatdoelstellingen die werd gelanceerd door de niet-gouvernementele organisaties The Shift en WWF Belgium.  

De Belgische Alliantie voor Klimaatactie (BACA) is een nationaal initiatief dat de private sector en academische instellingen uitnodigt om het voortouw te nemen inzake klimaatactie en hun activiteiten af te stemmen op de doelstelling van het Akkoord van Parijs, namelijk om de stijging van de wereldwijde temperatuur te beperken tot maximaal 1,5° C. 

De ondertekenaars van de Alliantie spreken hun intentie uit om zich te verbinden tot het Science Based Targets (SBTi) initiatief en wetenschappelijk vastgelegde reductiedoelstellingen voor broeikasgassen te ontwikkelen en in te dienen. Meer informatie over SBTi is te vinden op.  

BACA wil de kennis over Science Based Targets bij de leden optimaliseren via debatten, workshops en webinars. Op die manierkunnen ze hun business case voor de invoering van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen uitbouwen, specifieke doelstellingen definiëren en een stappenplan ontwikkelen voor de implementatie.

Via de Belgische Alliantie voor Klimaatactie en The Shift heeft BESIX bij SBTi een verzoek ingediend om een meer verfijnd, genuanceerd traject uit te werken om doelstellingen binnen de bouwsector vast te leggen. Meer informatie is te vinden op BACA.

In 2016 hebben het toenmalige ministerie van Infrastructuur & Milieu en MVO Nederland (d.i. een netwerk van innoverende bedrijven die een toekomstbestendige economie nastreven) het initiatief genomen om met het Betonakkoord invulling te geven aan de eerdere plannen van de Green Deal ‘Duurzaam Beton’, die begin 2016 was afgesloten. Het doel van de Green Deal was om een breed gedragen en onafhankelijke definitie van ‘duurzaam beton’ te bepalen.

Het Betonakkoord wil dit verder uitwerken en tastbaarder maken voor de partners in de waardeketen. In juli 2018 heeft Rijkswaterstaat bij de lancering van het Betonakkoord de rol van facilitator overgenomen van het MVO Netwerk Beton.

Het ‘Betonakkoord’ focust op verduurzaming van beton binnen de sector en de waardeketen. Het akkoord richt zich op vier thema's: CO2-reductie, circulaire economie, innovatie & educatie en natuurlijk kapitaal. Binnen deze vier thema's willen de ondertekenaars van het akkoord de concurrentiepositie verbeteren, de werkgelegenheid doen toenemen en de export doen stijgen zonder concessies te doen aan de kwaliteit, veiligheid en levensduur van het beton.

Het ‘Betonakkoord’ geeft invulling aan de doelstellingen en ambities voor de betongerelateerde waardeketen. Hier volgen enkele voorbeelden: 30% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 met een ambitie van 49% reductie in de waardeketen, 100% hoogwaardig hergebruik van afvalbeton in 2030 en – met onmiddellijke ingang – minimaal 5% van het totale volume aan aggregaten vervangen door betonreststromen.

BESIX is sinds 2020 ondertekenaar van het Betonakkoord.
Meer informatie is te vinden op de website van Betonakkoord.

3D2BGreen is een driejarig onderzoeksproject voor 3D-betonprinten. Het werd in juni 2019 opgezet door bouwbedrijf BESIX, start-up ResourceFull, ingenieursbureau Witteveen+Bos en Universiteit Gent. Het onderzoek zal zich toespitsen op de ontwikkeling van duurzame betonmengsels die geschikt zijn voor het betonprinten van golfbrekers. De gecombineerde expertise van de projectpartners zal resulteren in nieuwe, innovatieve en meer duurzame oplossingen voor de waterbouw.

De belangrijkste bouwkosten van een golfbreker houden verband met de logistieke middelen die nodig zijn om de golfbrekerelementen van de werf naar de bouwplaats te brengen; de mogelijkheid om ze ter plekke of zelfs onder water te printen, zou dus zeer kostenefficiënt zijn. Bovendien zou 3D-printen het mogelijk maken om een op maat gemaakt golfbrekerelement met meer complexe en geoptimaliseerde vormen te definiëren, in overeenstemming met de plaatselijke golfpatronen en zeestromingen. Ook zou het gelaagde oppervlak, typerend voor de 3D-printtechniek, extra energiedissipatie mogelijk maken.

Het printen van dergelijke massieve eenheden is echter een uitdaging, omdat het hoge bindmiddelgehalte dat momenteel gebruikt wordt in de printbare mengsels thermische scheurtjes kan veroorzaken, naast de drogingsscheuren die optreden bij deze geautomatiseerde productietechniek. Om de duurzaamheid van de golfbreker in een maritieme omgeving te garanderen, willen de onderzoekspartners een betonmengsel ontwikkelen dat aan alle eisen voldoet om de contour, of zowel de contour als het invulpatroon van de golfbreker te printen.

In het ontwerp zal ook rekening worden gehouden met de milieu-impact van het betonmengsel. Indien alleen de contour wordt geprint, zal ook een duurzaam vulmateriaal worden ontwikkeld. De duurzaamheid ervan in het mariene milieu wordt verder vergroot door verbetering van de hechting tussen de lagen. Na het aanpakken van deze uitdagingen zullen schaalmodellen van golfbrekers worden geprint om hun duurzaamheid, mechanische en hydraulische prestaties te onderzoeken.

Meer informatie is te vinden op: • Duurzame betonmengsels voor 3D-printen van golfbrekers - BESIXZelfs golfbrekers rollen binnenkort misschien wel uit de 3D printer - Cobouw.nl.

Dit project presenteert het ontwerp, de engineering en de digitale fabricagestrategieën voor een circulaire voetgangersbrug die wordt gebouwd als onderdeel van de ontwikkeling ‘De Groene Boog’ voor de A16-snelweg ten noorden van Rotterdam, Nederland.

De brug is ontworpen als een lichtgewicht gebogen betonnen schaal, en steunt op het principe van een driescharnierboog geëxtrapoleerd naar 3D-geometrie. De realisatie ervan toont ons een model van circulair bouwen waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe materiaalontwikkelingen (zoals gerecycleerd beton) en een efficiënt flexibel bekistingssysteem. Een hybride textiel in 3D geweven met ‘Spline’, dat bestaat uit gerecycleerde en natuurlijke vezels en gemakkelijk en snel kan worden opgebouwd, zal de bekisting vormen om de complexe structurele geometrie te gieten, waarbij een minimale steigerconstructie vereist is. Een intern ontwikkelde computationele pijplijn, gebaseerd op het open-source COMPAS framework, zorgt voor een efficiënt ontwerp, collaboratieve uitwisseling en een gestroomlijnde fabricage van de brug.

Het CO2-ontwikkelingsproject binnen het kader ‘Disruptieve innovaties voor duurzame betonbouw’ is gericht op het verwerven van expertise en het onderzoeken van de mogelijkheden van ‘Kracht door geometrie’, computationeel ontwerp, het gebruik van gerecyclede aggregaten en digitale fabricage in het veld. Het voorgestelde ontwerp- en fabricageproces is een co-creatie tussen de Block Research Group (ETH Zürich) en De Groene Boog. De ambitie van het ontwerp is om een toonvoorbeeld te zijn inzake efficiënt ontwerp en circulariteit. De brug bestaat uit twee rasterschalen van gerecycleerd beton met minimale wapening en een fundering van verwijderbare stalen palen. Het brugdek wordt opgebouwd uit hergebruikte, geperste stalen panelen van de bouwplaats.

Meer informatie is te vinden op: [interview] Voetgangersbrug Lage Bergse Bos circulair en stijlvol tegelijk - A16 Rotterdam • Block Research Group

Het CO-Projectplan is een sectorinitiatief dat wordt geleid door BESIX Nederland en waarbij een aantal grote Nederlandse bouwbedrijven zijn aangesloten. Het CO-Projectplan wordt gebruikt bij CO2gegunde projecten om de voorziene koolstofemissies (inclusief die van scope 3) te analyseren en maatregelen te nemen om die emissies te verminderen, door bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen in te voeren, duurzame energie te gebruiken, het ontwerp te optimaliseren, duurzamere materialen te gebruiken en de uitvoerings- en transportmethodologieën te verbeteren.

De leden van het initiatief delen hun ervaringen openlijk, en dit vormt de basis voor een dialoog over duurzaamheid. Door ervaringen te delen en elkaar te inspireren, streven de leden van het initiatief naar een gezamenlijke CO2-reductie binnen de bouwsector en zijn toeleveringsketen.

Meer informatie is te vinden op de website van het CO2 Projectplan.

Via de VBA (Vereniging van Belgische Aannemers) werd in 2016 België een werkgroep opgericht met onder meer de federale en regionale overheden, met als doel de CO2-prestatieladder in de Belgische bouwsector te promoten. Deze werkgroep leidde tot een pilootfase van 2019 tot midden 2023 waarbij in totaal 24 projecten door de federale en regionale overheden op de markt zijn gebracht waarbij de CO2 prestatieladder onderdeel uitmaakt van het aanbestedingsproces. BESIX is sinds het begin een stuwende kracht van dit initiatief en maakt ook vandaag nog deel uit van het stuurcomité van de CO2 prestatieladder in België. Sinds februari 2024 zetelt Bart De Bruyckere (QHSE Manager BESIX) als vertegenwoordiger van VBA en Embuild in het Centraal College van Deskundigen (CCvD).

Meer over skao 
Meer informatie is te vinden op de website van de CO2-prestatieladder.

De bouwsector in Vlaanderen (België) heeft het eerste Betonakkoord gelanceerd om het concept te promoten van beton met een lage CO2-uitstoot. Circulaire principes en het gebruik van duurzame en gerecycleerde materialen helpen de uitstoot gerelateerd aan beton te verminderen. Dit nieuwe akkoord is een initiatief van Vlaanderen Circulair, een Vlaamse samenwerking om een circulaire economie in Vlaanderen te promoten. Het wordt gesteund door Groen Beton Vert (GBV), Buildwise, de vereniging van sloop-, ontmantelings- en recyclingbedrijven (VSOR), Fedbeton en Embuild Vlaanderen. Na twee jaar intense samenwerking is een eerste versie van het Vlaamse Betonakkoord gefinaliseerd en omvat aspecten gelinkt aan selectieve sloop en de normen voor circulair beton. BESIX (en BESIX Infra via GBV) maakte deel uit van het comité en de transitiegroep van het initiatief dat tot het Vlaamse Betonakkoord heeft geleid.

Meer informatie

Onder het initiatief van het VBA is in 2022 de Belgian Alliance for Sustainable Construction opgericht. De alliantie is een netwerk voor partners doorheen heel de waardeketen van de bouwsector in België. Ze is opgericht met als missie:

  • Duurzame ontwikkeling op micro en macro-niveau in de Belgische bouwsector tussen de verschillende ketenpartners op een concrete en pragmatische manier integreren en stimuleren. Dit met een gemeenschappelijke agenda op federaal vlak en in de drie gewesten om de transitie naar kwaliteitsvol, duurzaam, toekomstgericht en klimaatbestendig bouwen en renoveren.
  • De positieve impact en het imago van de sector verhogen vanuit een gemeenschappelijke en holistische visie op innovatie, duurzaamheid en kwaliteit, waarbij ook de betaalbaarheid van nieuwbouw en kwaliteitsvolle renovatie wordt gegarandeerd.
  • De transitie van de sector versnellen in de richting van de Europese agenda van de Green Deal, de uitwerking ervan in de New European Bauhaus en de globale Sustainable Development Goals.

De unieke meerwaarde van de Belgian Alliance for Sustainable Construction is dat het een onafhankelijk gemodereerd platform tot kennisdeling en samenwerking biedt met een gemeenschappelijke agenda voor alle ketenpartners in de drie gewesten en op federaal niveau. BESIX maakt deel uit van het stuurcomité en is actief betrokken bij de ‘scope 3’ werkgroep.

Meer informatie