Corporate policy

Onze betrokkenheid

Kwaliteitsmanagement

BESIX Groep verzekert dat de behoeften van haar Klanten ingeschat worden, dat elke Medewerker ze begrijpt, en gemotiveerd is om deze te beantwoorden. Onze Medewerkers worden actief aangemoedigd op zoek te gaan naar feedback met betrekking op onze diensten en dit van zowel externe als interne Klanten om zo voortdurend te streven naar continue verbetering.

Beschermen van het milieu

Onze activiteiten dienen ook te gebeuren met respect voor het milieu. Op basis van een milieu-impactbeoordeling zullen maatregelen genomen worden om zuinig om te springen met energie en natuurlijke hulpbronnen, vervuiling te beperken, het gebruik van gevaarlijke stoffen en het ontstaan van afval te beperken en alternatieven te onderzoeken. Er worden ook initiatieven genomen om materialen te hergebruiken en te recycleren en de best beschikbare praktijken waar mogelijk in te voeren en toe te passen.

Waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze Medewerkers

Elk incident, ongeval of elke beroepsziekte is onaanvaardbaar. Actief zijn in een sector met hoge risico's zoals de bouw is voor BESIX Groep een stimulans om de veiligheid en gezondheid van zijn Medewerkers te garanderen door risico's op een proactieve manier te beheersen, te leren uit ervaringen en het toepassen van best beschikbare praktijken tijdens onze activiteiten. We verwachten van al onze Medewerkers dat ze op het vlak van veiligheid en gezondheid een toonbeeld van leiderschap en teamwork zijn.

Voldoen aan normen

BESIX Groep ontwikkelt, implementeert en onderhoudt voortdurend een gedocumenteerd Geïntegreerd Managementsysteem dat voldoet aan de verschillende normen (ISO9001 – ISO14001 – OHSAS18001 enz...) en verzekert de analyse van de impact van strategische beslissingen op dit systeem met betrekking tot risicobeheer en compliance management.

Onze aanpak

Om onze doelstellingen te halen en onze QHSE-prestatie voortdurend te verbeteren, zullen de entiteiten van de BESIX Groep:

 • dagelijks blijk geven van leiderschap;
 • stimuleren van een proactieve bedrijfscultuur;
 • een duidelijke en open communicatie met onze externe en interne Belanghebbenden promoten door duidelijke afspraken te maken;
 • QHSE als een vast item op de agenda plaatsen tijdens vergaderingen op Bedrijfs- en projectniveau;
 • de impact van QHSE-gerelateerde aspecten beoordelen bij de start van elk project door duidelijke doelstellingen en targets voorop te stellen voor het controleren en
 • verlagen van de impact en alle risico's te matigen;
 • alle ongewenste gebeurtenissen/situaties te melden op een transparante en vlotte manier;
 • onze acties permanent ondersteunen door een QHSE-Afdeling met gekwalificeerde en competente Medewerkers.

Om dit beleid in de praktijk te brengen, is het Management van elke entiteit verplicht het voorbeeld te geven, realistische maar ambitieuze QHSE-doelstellingen voorop te stellen en te streven naar het behalen van deze doelstellingen. Ze zullen de noodzakelijke maatregelen nemen en hun collega's aansporen om hun prestatie op dit vlak voortdurend te verbeteren.

We zijn ervan overtuigd dat we onze QHSE-doelstellingen enkel kunnen behalen door bekwaam en gediplomeerd personeel in te zetten. Hiervoor zal de BESIX Groep de vereiste middelen ter beschikking stellen en een programma aanbieden met permanente ontwikkeling van zachte en technische vaardigheden met bijzondere aandacht voor opleiding inzake QHSE.

Communicatie

Dit QHSE-beleid wordt gecommuniceerd in de organisatie door een introductieproces op entiteits- en/of projectniveau voor al het Personeel dat betrokken is bij onze activiteiten.

Het beleid wordt permanent uitgehangen op alle projectsites en staat ter beschikking van onze Belanghebbenden en het publiek op www.besix.com.

Het zal periodiek herzien worden door het Management van de BESIX Groep om te verzekeren dat het strookt met onze doelstellingen en strategische prioriteiten.

Onze prestatie

Door onze kernprestatie-indicatoren permanent op te volgen en aan te passen, garanderen we onze ambities te behouden en onze resultaten continu te verbeteren.

Dit opvolgingsproces bestaat uit:

 • de uitvoering van interne QHSE-inspecties en rondgangen door zowel het Management, Leidinggevenden en Medewerkers en analyse en opvolging van eventuele bevindingen;
 • de uitvoering van interne QHSE-audits en inspecties door de QHSE-afdeling en analyse en opvolging van eventuele bevindingen;
 • de evaluatie van de QHSE-prestatie van onze Leveranciers en Onderaannemers;
 • de evaluatie van het niveau van Klanttevredenheid;
 • de analyse van incidenten, niet-conformiteiten en/of klachten en bepaling en opvolging van corrigerende en preventieve maatregelen;
 • de jaarlijkse Managementbeoordeling.

Het Management van elke entiteit wordt op maandelijkse basis op de hoogte gebracht van de status wat toelaat om waar en wanneer nodig passend op te treden.