BESIX Group en vakbonden verzoeken België om IAO’s erkenning van gezondheid en veiligheid op het werk als een fundamenteel recht te steunen

7 februari 2022

Zaterdag 5 februari 2022 hebben BESIX Group, de Belgische vakbonden ABVV en ACV en de Building and Wood Workers’ International (BWI) de Belgische regering in Dubai officieel verzocht om de erkenning van gezondheid en veiligheid op het werk als een fundamenteel recht door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) te ondersteunen. Hiervoor overhandigden ze hun Verklaring voor een veilige en gezonde werkplek aan Pierre-Yves Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk. Ook Sophie Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, was aanwezig.

De gebeurtenis vond plaats tijdens Belgium Day op de wereldtentoonstelling in Dubai in aanwezigheid van de Belgische koning Filip, koningin Mathilde en de vertegenwoordigers van de IAO voor de Arabische staten, Europese Unie en de Benelux-landen.

Dat veiligheid en gezondheid op het werk enorm belangrijk zijn, werd al erkend in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en het Internationale Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten van de VN.

Geert Aelbrecht, Chief People Officer van BESIX Group: “Ik wil graag de Belgische regering hartelijk bedanken voor haar steun en toewijding voor de rechten van de arbeiders. Sinds 2017 en de ondertekening van een internationale kaderovereenkomst werken BESIX Group, het ABVV, het ACV en de BWI samen om te zorgen voor strenge internationale standaarden over welzijn op het werk en die te promoten. De Verklaring voor een veilige en gezonde werkplek is een stap in de goede richting waar we trots op zijn. Gezondheid en veiligheid zijn prioriteiten voor BESIX Group en haar entiteiten over de hele wereld. Door er een fundamenteel recht van te maken, zal de IAO goede werkomstandigheden als standaard beter kunnen implementeren op wereldvlak.”

Gezondheid en veiligheid op het werk is prioritair voor BESIX Group op al haar bouwwerven over de hele wereld. Deze doelstelling begint bij elke werknemer of arbeider, en doet een beroep op de verantwoordelijkheid van elk individu om dagelijks de kwaliteit van zijn of haar beroepsleven en dat van zijn of haar collega's – zelfs al worden ze tewerkgesteld door partners en leveranciers op de bouwplaats – te verzekeren. BESIX Group gaat ook verder dan wat de veiligheidsvoorschriften voorschrijven. Zo is er bijvoorbeel het Be Safe-programma dat veiligheid op een positieve en gedragsmatige manier benadert en dat de afgelopen jaren bewezen heeft hoe belangrijk het is om elkaar te steunen en de kwaliteit van het werkleven samen te verbeteren.

De internationale kaderovereenkomst die in 2017 werd ondertekend door BESIX Group en de BWI, waarvan de ABVV en ACV lid van zijn, doelt erop het welzijn en de veiligheid te promoten van de mensen die op de werf werken bij BESIX Group en haar entiteiten en partners. BWI is een wereldwijde vakbondsfederatie van 351 vakbonden in 127 landen en vertegenwoordigt ongeveer 12 miljoen werknemers.

De kaderovereenkomst bevat een onafhankelijk mechanisme om de mensenrechtenpraktijken van BESIX Group op te volgen. Zo heeft de BWI vrije toegang tot de werven en accomodatie voor arbeidsmigranten in, bijvoorbeeld, het Midden-Oosten. In deze context hebben de BWI en de Europese ondernemingsraad van BESIX de voorbije jaren missies georganiseerd naar Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Marokko, om er daadwerkelijk op toe te zien dat BESIX Group de regels naleeft en inspanningen levert op het vlak van gezondheid en veiligheid op het werk.

Voor meer informatie over de praktijken van BESIX Group op het vlak van het respecten en promoten van de fundamentele rechten van arbeidsmigranten in het Midden-Oosten verwijzen we u door naar onze webpagina die aan dit thema is gewijd of ons te contacteren.


Over BESIX Group

BESIX is een toonaangevende Belgische groep met hoofdvestiging in Brussel en actief in 25 landen op 5 continenten. Ze is actief in de sectoren bouw, vastgoedontwikkeling en concessies. Sinds haar oprichting in 1909 heeft ze onder andere de iconische Burj Khalifa, de hoogste toren ter wereld, in Dubai gebouwd.

For more than a decade, BESIX Group has made occupational health and safety one of its main objectives and key performance indicators in its operational activities and reports on its achievements every two years. In addition, most of the Group's entities are also ISO 45001 certified and BESIX has become an IOSH (Institution of Occupational Safety and Health) certified training center. Gezondheid en veiligheid op het werk is al meer dan tien jaar lang een van BESIX’ belangrijkste doelstellingen en prestatie-indicatoren in haar activiteiten en verslaggeving die ze elke twee jaar uitvoert. Bovendien zijn de meeste van haar entiteiten gecertificeerd voor ISO 45001 en is BESIX een gecertificeerd trainingcentrum van de IOSH (Institution of Occupational Safety and Health; instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk)