Diversiteit en gelijkheid

Overal ter wereld en op elk bouwterrein ijvert BESIX ervoor om diverse mensen bij zijn activiteiten te betrekken, ongeacht hun geslacht, ras, geloofsovertuiging, rang, sociale achtergrond of opleidingsniveau. Met het oog op deze diversiteit nemen wij verscheidene maatregelen om te zorgen voor een veilige, eerlijke en evenwichtige werkplek, professionele en persoonlijke groeikansen, en erkenning voor prestaties.

Iedereen verdient respect, ongeacht ras, locatie, geloofsovertuiging, sociale status of fysieke kenmerken. Als wereldwijde groep streeft BESIX er steeds naar om zijn werknemers een ideale werkplek te bieden, wat alleen werkt als we het respect in stand houden dat we elkaar altijd getoond hebben. Gelukkig is respect een van de kernwaarden van onze Groep.

Marie FELIX
HR & Office Manager, BESIX Manilla

Wij verbinden ons ertoe om te ijveren voor een werkplek waar iedereen gewaardeerd en gerespecteerd wordt, waarin werknemers van alle origines en culturen geïntegreerd zijn en waar professionele gendergelijkheid gewaarborgd is.

Ons systeem van Competency Banding is neutraal en garandeert gelijkheid tussen vrouwen en mannen binnen de Groep, door alle functies zodanig te omschrijven dat ze openstaan voor beide geslachten. Bovendien garanderen wij gelijk loon voor mannen en vrouwen in dezelfde functies.

Via ons Kiddy Build-project werken wij samen met scholen om actie te ondernemen rond diversiteit van jongs af aan, door jongens en meisjes van alle achtergronden te tonen dat een baan als ingenieur of technicus boeiend en leuk kan zijn en veel kansen biedt.

Alle werknemers – high potentials, junior en senior medewerkers, vrouwen en mannen, in België én daarbuiten – krijgen de kans om een bedrijfsseminar te volgen aan een prestigieuze onderwijsinstelling zoals Vlerick Business School of Solvay Brussels School. Bovendien geven wij laag- of ongeschoolde werknemers extra stimulansen en opleidingen. In de meeste van onze vestigingen zijn veel werknemers in dienst die speciale training nodig hebben, vooral op het vlak van gezondheid en veiligheid.

Wij geloven dat onze mensen hun beste werk leveren als ze daarnaast ook succesvolle ouders kunnen zijn en hun werk in balans kunnen brengen met andere aspecten van hun leven. Wij willen dat onze werknemers dezelfde gelijkheid genieten in de balans tussen werk en privéleven en in de ontwikkeling van hun loopbaan, ongeacht hun geslacht of gezinsstatus. Daarom bieden wij flexibele planning van werktijden aan, om in te spelen op veranderingen in de vraag en nieuwe technologieën, en om als pionier voortdurend te blijven innoveren.

In 2013 hebben we in de hele Groep een campagne gelanceerd rond het thema respect. Het doel is om het belang van werk te belichten, om bij te dragen tot respectvolle samenwerking op de werkvloer en om een positieve instelling in het hele bedrijf te handhaven. De campagne wordt binnen de Groep ondersteund door een netwerk van Confidence Officers, die als bemiddelaar of vertrouwenspersoon kunnen optreden. Zij spelen de rol van tussenpersoon, met als doel het welzijn van onze werknemers te vrijwaren en te verbeteren, waarbij ze hen hulpmiddelen en het nodige zelfvertrouwen geven om professionele uitdagingen het hoofd te bieden, om te groeien als mens, en om hun persoonlijke ambities waar te maken.

Aangezien tevreden en toegewijd personeel zo essentieel is voor het succes van ons bedrijf, hebben we in 2012 een enquête gelanceerd in de hele Groep om te peilen naar de tevredenheid en het engagement van onze werknemers. In 2015 is de directie van BESIX hier nog een stap verder in gegaan door ook de arbeiders op te nemen in de enquête. Transparantie is onze topprioriteit, dus hebben we de vertrouwelijkheid van de respondenten voortdurend gevrijwaard en een externe firma ingeschakeld om de resultaten te verwerken. Er werd feedback en een engagementplan voorgesteld aan de leden van het uitvoerend comité, de managers en de teamleden.